برای رفع این مشکل ما از ابزاری با عنوان Tolerance استفاده می‌کنیم.

برای رفع این مشکل ما از ابزاری با عنوان Tolerance استفاده می‌کنیم.